BHP Invest

Grudzień 13, 2017 9:57

Z wielką przyjemnością przekazujemy wszystkim naszym klientom informację, że w grudniu 2017 roku biuro „Kontrahent” s.c. podpisało umowę współpracy z firmą BHP Invest. Jest to już kolejny krok w podnoszeniu jakościowych standardów naszego biura, a jednocześnie krok w kierunku odniesienia korzyści przez naszych klientów. Bezwzględnie ta współpraca pozwoli nam na uporządkowanie i wypieszczenie dokumentacji kadrowych w firmach naszych klientów, a także uzyskamy swobodny i łatwy dostęp do koniecznych informacji i szkoleń.

 

Mając nadzieje na owocną współpracę informujemy, że jest to tylko element w całościowym planie naszego biura w strategii podnoszenia standardów pracy.

 

z poważaniem

Piotr Kotra

Zmian od 2018

Listopad 13, 2017 11:47

W ramach przygotowań do pracy biura w roku 2018, przygotowaliśmy dla naszych klientów konspekt informacji
związanych ze zmianami, które następują wraz z nadejściem nowego roku.

1. Obowiązek comiesięcznego przesyłania pliku JPK_VAT nabywają wszyscy podatnicy podatku VAT. Oprogramowanie
z którego korzysta nasze biuro jest do tego nowego obowiązku już przygotowane. Mieliśmy już przyjemność generowania
i przekazywania tego rodzaju plików do US w roku bieżącym, co sprawia że ta zmiana nie jest dla nas zaskoczeniem a nasi
klienci mogą być spokojni.

2. Od 1 lipca 2018 roku dodatkowo wejdzie obowiązek generowania kolejnych plików JPK, i w zależności od rodzaju podatnika
oraz od rodzaju prowadzonej księgowości jako obowiązkowe zaczną funkcjonować: JPK_FA; JPK_PKPIR; JPK_EWP; JPK_KR;
JPK_WB; JPK_MAG. Oczywiście producent naszego oprogramowania przewidział również aktualizacje pod tym względem, a my
jako biuro jesteśmy do tych obowiązków również przygotowani.

3. Kolejną znaczącą zmianą w funkcjonowaniu działalności gospodarczych jest przyznanie wszystkim płatnikom składek ZUS indywidualnych kont na które należy przesyłać składki wpłacane od dnia 1.1.2018. Dwie lub trzy składki należy zsumować i przekazać na przyznane konto jednym przelewem. Jeśli ktoś nie otrzymał od ZUS pisma w którym zakład informuje o przyznanym numerze konta to należy to zgłosić. Biuro w mailach informujący klientów o składkach będzie przypominać o tej zmianie tak aby uniknąć błędnych wpłat.

4. Dotkliwą zmianą jest wprowadzenie druków e-ZLA, tj. druki zwolnień chorobowych wystawiane zarówno dla pracowników jak
i właścicieli będą przekazywane przez lekarzy tylko w formie elektronicznej na specjalne konto w ZUS. Aby sprawnie otrzymywać i przetwarzać te dokumenty należy założyć profil PUE ZUS. Każdy płatnik składek powinien takie konto posiadać a
stworzyć je można na kilka sposobów: poprzez osobiste wstawienie się w dowolnej placówce ZUS, poprzez wykorzystanie podpisu kwalifikowanego, poprzez rejestracje za pośrednictwem niektórych banków, a także poprzez portal EPUAP.
Nasze biuro dla ułatwienia naszym klientom, po podpisaniu odpowiedniego pełnomocnictwa ZUS-PEL może powyżej opisane konto zarejestrować za dodatkowo opłatą tj. 50 zł netto.

5. Dla bezpieczeństwa naszych klientów od roku 2018 nasze biuro rozpocznie współpracę z profesjonalną firmą specjalizującą się w usługach BHP a także w sprawach ujętych w regulacjach i kontrolach PIP. Zadaniem firmy BHP INVEST będzie bieżąca kontrola prawidłowości i kompletności dokumentów kadrowych a także dokumentacji z zakresu BHP i spraw pokrewnych. Wprowadzenie takiego systemu pracy w tym zakresie pozwoli uniknąć kłopotów w trakcie przyszłych kontroli. Oczywiście warunkiem poprawnego działania tej usługi jest pełna współpraca pomiędzy naszym partnerem a klientem. Wszelkie wskazania powinny być w sprawny sposób uzupełniane przez klienta a uzyskamy pełną pewność poprawności ww. dokumentacji.

6. Jak co roku, na nowy rok jako biuro przygotowujemy analizę i weryfikację ilości pracy dla poszczególnych klientów. Zarówno ze względu na zmianę warunków makroekonomicznych tj. wzrost średniego wynagrodzenia, podwyżki składek ZUS, inflację, rynek pracownika, a także na zmianę skali poszczególnych firm przygotujemy ofertę cenową. Oczywiście każdy z klientów będzie poinformowany oddzielnym mailem.

7. Biuro przy okazji nowego roku zaproponuje klientom aneks do bieżących umów. Po pierwsze zmiana może dotyczyć punktu umowy mówiącego o wynagrodzeniu tj. par. 3 punkt 4, po drugie zostanie uszczegółowiony zapis par. 2 punkt 4 i będzie brzmiał „Wnoszenia opłat gotówką lub przelewem za usługi Biura, na podstawie wystawionej faktury VAT lub faktury przez biuro na koniec każdego miesiąca” oraz zapis par. 3 punkt 5 który będzie brzmiał „Opłata miesięczna naliczana będzie na koniec każdego miesiąca przez Biuro, a płatność będzie dokonywana na podstawie faktury VAT lub faktury wystawianej przez biuro”
Zapisy te pozwolą aby biuro w przyszłości jak będzie tylko taka możliwość skorzystało ze zwolnienia z podatku VAT.

z poważaniem
Piotr Kotra

Projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach

Wrzesień 25, 2017 10:32

Ważniejsze zapisy:

Projekt wprowadza Centralne Repozytorium Kas, którego administratorem i danych w nim zawartych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej.
Projekt wprowadza możliwość stosowania kas rejestrujących przesyłających informacje do centralnego systemu informatycznego czyli Centralnego Repozytorium Kas.
Wprowadzane projektem nowe kasy będą przesyłały do Centralnego Repozytorium Kas informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Dane te będą zanonimizowane co do klientów dokonujących zakupów.
Projekt zakłada, że w/w dane będą przesyłane przez kasy w sposób ciągły i zautomatyzowany.
Podatnik będzie musiał zapewnić połączenie kasy z Centralnym Repozytorium Kas. Jeśli zapewnienie łączności będzie „niemożliwe w sposób ciągły” podatnik musi wystąpić do naczelnika US o pozwolenie na przekazywanie danych z kasy w ustalonych odstępach czasowych.
Projekt dopuszcza stosowanie również kas z kopią papierową oraz elektroniczną kopią paragonu, jednak te kasy będą stopniowo wycofywane z rynku. Kasy z kopią papierową nie będą mogły mieć wymienianej pamięci fiskalnej po jej zapełnieniu (będzie możliwa wymiana pamięci fiskalnej w przypadku uszkodzenia).
Homologacje dla kas z elektronicznym zapisem kopii zachowują ważność do końca 2022 roku
Homologacje dla kas z kopią papierową zachowują ważność do końca 2018 roku.
Projekt zakłada, że faktury VAT będzie można wystawić dla przedsiębiorców jedynie do paragonów, na których podczas emisji umieszczono NIP Nabywcy. Jeśli sprzedawca ma kasę bez funkcji NIPu Nabywcy, podatnik musi poinformować sprzedawcę że jego zakup nie powinien być zarejestrowany w kasie jako paragon, tylko chce otrzymać fakturę. Jeśli paragon, do którego wystawiana jest faktura nie miał zarejestrowanego NIPu Nabywcy, to faktura również nie może być oznaczona NIPem nabywcy (nie można rozliczyć w koszty, ale może służyć jako dokument zakupu do gwarancji.
Dopuszcza się stosowanie kas: zakupionych przez podatnika, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub podobnej umowy, pod warunkiem, że w dniu fiskalizacji miały ważną homologację.
Podatnikom zobowiązanym do zakupu kasy online przysługuje nowe odliczenie od podatku w wysokości 90% (nie więcej niż 1000 zł) ceny zakupu kasy.
Jeśli taki podatnik skorzystał już z odliczenia za zakup dotychczas używanej kasy (a nie minęło 3 lata), nie musi tego odliczenia zwracać.
Odliczenie ma być zwrócone jeśli zakończono działalność przed upływem 4 lat lub nie wykonano obowiązkowego przeglądu serwisowego kasy.
Podatnicy, którzy zakupią kasy z kopią papierową lub elektroniczną przed wejściem w życie projektowanej ustawy mają dotychczasowe odliczenie (700 zł i obowiązek stosowania przez 3 lata).
Projekt określa grupy podatników, którzy w pierwszej kolejności będą musieli wymienić kasy na onlineowe. Zakłada, że na obecnie stosowanych kasach:
tylko do 31 grudnia 2018 roku będą mogli pracować świadczący usługi: motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.
do 30 czerwca 2019 kasy onlineowe muszą zakupić i zainstalować podatnicy świadczący usługi gastronomiczne i budowlane.
od 1 stycznia 2020 roku na kasy onlineowe musza przejść świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness.
Prezes GUM będzie mógł wydać decyzję zmieniającą wydane wcześniej „potwierdzenie” dla kasy (homologację) jeśli producent zmieni oprogramowanie kasy. Producent nie będzie musiał robić ponownej homologacji i badań podzespołów (hardware), które nie uległy zmianie.
Projekt ustawy podlega notyfikacji w UE (3 miesiące).

 

Pełny tekst dokumentu: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303053

 

 

Deklaracje VAT i VAT UE tylko w formie elektronicznej

Kwiecień 10, 2017 10:23

Deklaracje VAT od stycznia 2017 roku będą musiały być wysyłane elektronicznie. Taki obowiązek na podatników nakładają zmiany przepisów Ustawy o VAT. Przedsiębiorcy nie będą już mogli dobrowolnie decydować czy deklaracje będą składane papierowo czy elektronicznie – regulują to przepisy narzucając obowiązek korzystania e-deklaracji. Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT w cale nie musi być trudna! Jak zatem składać deklaracje podatkowe przez internet?
Deklaracje VAT wysyłane elektronicznie od 2017 roku

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r.o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany do artykułu 99 ust. 11b ustawy o VAT nakładając na przedsiębiorców obowiązek elektronicznej wysyłki deklaracji VAT.

Art. 99 ust. 11b ustawy o VAT
Deklaracje, o których mowa w ust. 1-3, 3c-6, 8-9 i 11a, składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jednak wysyłka elektroniczna nie dotyczy wyłącznie deklaracji VAT-7 cz VAT-7K ale również i deklaracji VAT-UE (składają ją przedsiębiorcy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych), jak i deklaracji VAT-27 (składają ją przedsiębiorcy dokonujący transakcji krajowych z odwrotnym obciążeniem).

Informacje podsumowujące VAT-UE

Art. 100 ust. 3 ustawy o VAT
Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.
Art. 101 ustawy o VAT
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej w obrocie krajowym podatnik jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Krajowe informacje podsumowujące VAT-27

Art. 101a ust. 2 ustawy o VAT
Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.
Art. 101a ust. 4 ustawy o VAT
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej w obrocie krajowym podatnik jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT – od kiedy obowiązuje w praktyce?

Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT obowiązuje od począwszy od rozliczenia za pierwszy okres w 2017 r. Czyli nie dotyczy VAT-7 za grudzień 2016 ani VAT-7K za IV kwartał 2016. Nowe przepisy mają zastosowanie do deklaracji VAT-7 za styczeń 2017 i VAT-7K za I kw 2017. Uwzględniono jednak pewne wyjątki.
Elektroniczna wysyłka deklaracji VAT od 2018 roku – okres przejściowy tylko dla wybranych

Aby uniknąć formalności z załatwianiem podpisu elektronicznego lub rejestrowania się na odpowiednich portalach zapraszamy do naszego biura.

Biuro Usług i Handlu „Kontrahent” s.c.

31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 4

tel. 12 416 22 62 lub 880 54 0034

PIT-WZ – US wypełni pit za podatnika

Marzec 13, 2017 11:38

PIT-WZ jest wnioskiem o sporządzenie rocznego rozliczenia podatkowego za podatnika. Nie dotyczy podatników, którzy samodzielnie obliczają i wpłacają zaliczki na podatek. Zastępuje oraz uzupełnia dotychczas obowiązujący wniosek PIT-12, który od rozliczenia za 2017 r. nie będzie już obowiązywał.
PIT-WZ można składać już w związku z rozliczeniem podatku za rok 2016 r., przy czym będzie on skutkował przesłaniem podatnikowi wstępnie wypełnionej deklaracji podatkowej na adres e-mail podatnika w terminie nie wcześniejszym niż 15 marca 2017 r.
Po złożeniu wniosku PIT-WZ i otrzymaniu wstępnie wypełnionego PIT-WZ podatnik może odrzucić lub zaakceptować treść takiego rozliczenia podatkowego. Brak jakiegokolwiek działania oznacza zaakceptowanie jego treści – ale dopiero z dniem 30 kwietnia.

Podatnik w PIT-WZ może:
Wystąpić z wnioskiem o łączne opodatkowanie z małżonkiem lub jako samotnie wychowujący dziecko,
Rozliczyć koszty uzyskania przychodów podwyższone ze względu na położenie zakładu pracy poza miejscowością zamieszkania lub ze względu na posiadanie imiennych biletów okresowych, których wartość przekracza koszty ryczałtowe,
Skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej,
Skorzystać z ulgi prorodzinnej,
Odliczyć 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

PIT-WZ nie jest obowiązkowy. Podatnik posiada alternatywę:
Samodzielne przygotowanie zeznania podatkowego,
Rozliczenie przez organ skarbowy.

Jeżeli podatnik posiada inne źródła przychodów niż rozliczane za pośrednictwem płatników i złożył mimo to PIT-WZ, ma on obowiązek odrzucić treść przygotowanego wniosku i samodzielnie wypełnić deklarację podatkową.
Zeznanie sporządzone przez organ skarbowy może być korygowane. Od zaległości związanych z korektą zeznania sporządzonego po złożeniu PIT-WZ, gdy korekta wynika z błędu organu podatkowego, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku do dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu na przygotowaną przez organ podatkowy korektę – o czym poinformuje podatnika.
Natomiast w przypadku, gdy przed dokonaniem korekty zeznania przez organ podatkowy, podatnik skoryguje zeznanie w zakresie błędu organu podatkowego samodzielnie, od zaległości związanych z korektą zeznania nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku do dnia złożenia korekty.

Piotr Szulczewski
Bankier.pl

Wystawianie faktur za usługi budowlane – zmiany w 2017 r.

Styczeń 26, 2017 9:52

Wystawianie faktur za usługi budowlane – zmiany w 2017 r.

Nowelizacja ustawy o podatku VAT wprowadziła nowe zasady w zakresie fakturowania usług budowlanych.

Od 2017 roku usługi budowlane świadczone przez płatników podatku VAT, będą fakturowane na trzy różne sposoby – w zależności od statusu odbiorcy:

  1. dla odbiorcy będącego osobą fizyczną – „faktura krajowa” wystawiana na zasadach ogólnych, gdzie obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstaje w dacie wykonania usługi,
  2. dla odbiorcy będącego firmą-inwestorem – „faktura na usługi budowlane”, dla której moment obowiązku podatkowego powstaje w dacie wystawienia faktury, a ta nie może być późniejsza niż 30 dni od daty wykonania usługi,
  3. dla odbiorcy, płatnika podatku VAT, będącego głównym wykonawcą – „faktura na usługi budowlane z odwrotnym obciążeniem”, która obowiązek zapłacenia podatku VAT przerzuca na jej odbiorcę.

Usługi budowlane

Zasady obowiązujące w 2016 r.

Do końca 2016 r. przepisy jako podmiot zobowiązany do rozliczenia podatku VAT wskazywały sprzedawcę. Przepisy wskazywały, iż moment powstania obowiązku podatkowego zależny jest od statusu nabywcy.

W przypadku kiedy nabywcą jest podmiot inny niż określony w art. 106b ust. 1 ustawy o VAT a więc kiedy wystawienie faktury nie jest obowiązkowe, usługi budowlane lub budowlano-montażowe rozliczane są na zasadach ogólnych. Obowiązek podatkowy powstaje w dacie wykonania usługi lub w dacie otrzymania zaliczki w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Faktury natomiast wystawiamy co do zasady do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi, nie wcześniej jednak niż 30. dnia przed wykonaniem usługi lub otrzymaniem zaliczki.

Inaczej wyglądała sytuacja kiedy nabywcą jest podmiot, o którym mowa w art. 106b ust. 1 ustawy o VAT (inny podatnik podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, osoba prawna nie będąca podatnikiem). W takim przypadku konieczne jest wystawienie faktury. Obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury a jeśli nie została wystawiona w terminie w dacie, w której powinna być wystawiona. Otrzymana zaliczka powoduje powstanie obowiązku podatkowego tak samo jak w w przypadku gdy nabywcą jest osoba fizyczna. Taki sam jest też termin wystawienia faktury zaliczkowej. Z kolei faktura sprzedaży powinna być wystawiona do 30. dnia od dnia wykonania usługi i nie wcześniej niż na 30 dni przed jej wykonaniem.

Zasady obowiązujące od 2017 r.

 

Powyższe zasady zostały zmienione częściowo przez ustawę z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 2024). Zmieniony został art. 17 określający podmioty uznawane za podatnika w danej transakcji, oraz treść załącznika 11. Dodano też załącznik 14. W związku ze zmianami po spełnieniu określonych warunków usługi budowlane i budowlano – montażowe rozliczane będą przez nabywcę na zasadzie odwrotnego obciążenia.

 

Warunki zastosowania odwrotnego obciążenia w usługach budowlanych
Sprzedawca
Nabywca
Usługa
działa jako podwykonawca
czynny podatnik VAT
Zawarta w załączniku 14 ustawy o VAT w poz. 2-48
czynny podatnik VAT

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 8, jeśli łącznie spełnione są następujące warunki:

  • przedmiotem sprzedaży są usługi wymienione w załączniku 14 ustawy o VAT w poz. 2-48 (załącznik 14 wymienia w punktach od 2-48 usługi budowlane, punkt pierwszy dotyczy przenoszenia praw do emisji gazów cieplarnianych);
  • sprzedawcą jest czynny podatnik podatku VAT, czyli podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, który nie korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (zwolnienie podmiotowe),
  • nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 o ile jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny;
  • usługodawca świadczy usługi jako podwykonawca,

 

to nabywca będzie zobowiązany do rozliczenia podatku VAT na zasadzie odwrotnego obciążenia. Sprzedawca natomiast nie wykazuje na fakturze stawki i kwoty podatku VAT ale zamieszcza wyrazy „odwrotne obciążenie”. Sprzedaż ujmuje na dodatkowo składanej deklaracji VAT-27. Informacja podsumowująca oraz korekta takiej informacji od roku 2017 może być składana wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz jedynie za okresy miesięczne. Oznacza to, iż do 25 lutego 2017 r. do urzędu będzie należało wysłać elektronicznie deklarację VAT-27 za miesiąc styczeń 2017 r.

Ważne: Jeśli powyższe warunki nie są spełnione stosujemy dotychczasowe zasady rozliczenia usług budowlanych i budowlano-montażowych.

Jednym z warunków rozliczenia usług budowlanych jest to aby usługodawca świadczył je jako podwykonawca. W ustawie nie ma jednak definicji tego pojęcia. W trakcie prac nad projektem ustawy pojawiała się informacja, iż:
„dla prawidłowego rozumienia terminu podwykonawca wystarczająca jest definicja zawarta w internetowym wydaniu Słownika języka polskiego, zgodnie z którą „podwykonawca – firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy”.
Przy dalszych podzleceniach przyjąć należy podejście, zgodnie, z którym podwykonawca zlecający jest głównym zlecającym swojego zakresu prac.

Przykład: Osoba fizyczna zleciła firmie A budowę domu. Firma A nie ma możliwości wykonania wszystkich prac. Zleca ich część firmie B. Firmy A i B są czynnymi podatnikami podatku VAT, prace jakie będzie wykonywać firma B to roboty tynkarskie (wymienione w załączniku 14 ustawy). Za wykonane prace firma B będzie wystawiała firmie A fakturę bez naliczonego podatku VAT. Na fakturze pojawi się adnotacja o konieczności rozliczenia VAT przez nabywcę – firmę A. Z kolei sprzedaż firmy A na rzecz osoby fizycznej będzie opodatkowana na zasadach ogólnych. Firma A od swojej sprzedaży naliczy i odprowadzi VAT.

W przypadku usług budowlanych, które będą musiały zostać rozliczone przez nabywcę na zasadzie odwrotnego obciążenia przepisy nie wskazują innego momentu powstania obowiązku podatkowego niż dla pozostałych usług budowlanych świadczonych na rzecz podatnika. Ten nadal powstaje w dacie wystawienia faktury a gdy podatnik jej nie wystawił lub wystawił ją z opóźnieniem obowiązek podatkowy powstaje w chwili upływu terminu do wystawienia faktury. Te z kolei podatnik wystawia nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usługi i nie wcześniej niż 30. dnia przed jej wykonaniem albo otrzymaniem zaliczki.

Przepisy przejściowe

Nowe zasady dotyczące opodatkowania usług budowlanych wymienionych w załączniku 14 poz. 2-48 dotyczą usług wykonanych od początku 2017 r. Przy ustalaniu momentu wykonania usługi stosujemy przepisy art. 19a ust. 2 i 3 ustawy o VAT. Zgodnie z tymi przepisami:
– usługi przyjmowane częściowo uznaje się za wykonane w momencie wykonana danej części o ile dla tej części ustalono zapłatę,
– usługi, dla których w związku z ich świadczeniem ustalone zostały następujące po sobie terminy płatności i rozliczeń, uznaje się za wykonane z upływem każdego okresu dla którego odnoszą się płatności i rozliczenia.

Dla transakcji, które mają miejsce na przełomie roku zastosowanie mają przepisy przejściowe. W sytuacji kiedy w 2016 r. została wpłacona zaliczka a ostateczne wykonanie usługi miało miejsce w 2017 r., wówczas transakcja rozliczana jest zgodnie z zasadami obowiązującymi od 2017 r. Korektę rozliczenia zaliczki dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę.

Z kolei jeśli faktura za usługę wykonaną w grudniu została wystawiona w styczniu to sprzedawca nadal będzie zobowiązany do rozliczenia VAT. Stosujemy dla tej usługi przepisy obowiązujące do końca 2016 r.

Pozostałe zmiany w zakresie odwrotnego obciążenia

Zmieniony został zakres dostaw, dla których obowiązek rozliczenia VAT przez nabywcę uzależniony jest od wartości dostawy w ramach jednolitej gospodarczo transakcji. Do końca 2016 r. dotyczyło to towarów z załącznika 11 z poz. 28a-28c, od 2017 r. dotyczy towarów z pozycji 28-28c. Dodana pozycja dotyczy elektronicznych układów scalonych (wyłącznie procesorów).

Zmianie również uległa treść załącznika 11 do ustawy o VAT. Na liście towarów objętych odwrotnym obciążeniem dodano np. srebro oraz platynę nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, metale nieszlachetne lub srebro platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu, elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory. Zmiany zostały wprowadzone także w treści dotychczasowej pozycji 22a (po zmianie poz. 22aa) i 22c (po zmianie poz. 22ca).

Art. 17 ust. 8 dotyczy nie tylko usług budowlanych ale również praw do emisji gazów cieplarnianych. Wprowadzona zmiana w warunkach zastosowania odwrotnego obciążenia spowodowała, iż transakcja, w której nabywcą jest podatnik inny niż czynny podatnik VAT nie będzie rozliczana na zasadach odwrotnego obciążenia.

 

wzór faktury z odwrotnym obciążeniem:

 

wzór oo

 

Główne zmiany księgowo – podatkowe od 01-01-2017 (zmiany 2017)

Grudzień 2, 2016 10:00

Główne zmiany księgowo – podatkowe od 1.01.2017 (zmiany 2017)

1. Minimalna stawka godzinowa na umowach-zleceniach i dla samo-zatrudnionych od 2017 roku wyniesie 13 zł. Konieczne jest określenie ilości godzin wykonania zlecenia. Za wypłacanie przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenia poniżej minimalnej stawki godzinowej grozić mają grzywny od l tys. zł do 30 tys. zł. Kontrolą wypłaty wynagrodzeń zgodnie z projektem zajmie się Państwowa Inspekcja Pracy.

2. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku będzie wynosić 2000 złotych brutto. Oznacza to wzrost o 150 zł (8,1 proc) w stosunku do 2016 r. Podwyżka płacy minimalnej sprawi, że do ręki pracownika zatrudnionego za najniższą krajową trafi ok. 1459 złotych. Nowa kwota będzie stanowić 47,04% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 r.

3. Nowi podatnicy VAT będą mogli zgłosić się tylko do rozliczania deklaracji VAT w formie miesięcznej, a dopiero od kolejnego roku podatkowego po zgłoszeniu w US można będzie przejść na rozliczanie w formie deklaracji kwartalnej. Dla obecnych podatników nie ma zmian w tym zakresie.

4. Od stycznia 2017 roku zostaje rozszerzona lista towarów i usług podlegających tzw. „odwrotnemu obciążeniu VAT”. Jak wskazano w projekcie, odwrócony VAT (za płatność podatku odpowiada wtedy nabywca) będzie obejmować również niektóre transakcje mające za przedmiot świadczenie usług budowlanych. Katalog zawierać ma 34 rodzaje usług, w tym np. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych oraz roboty tynkarskie, malarskie i szklarskie. Mechanizm będzie stosowany w przypadkach, gdy usługodawcy i usługobiorcy są podatnikami czynnymi VAT.

5. Zwrot podatku od towarów i usług (VAT) będzie przeprowadzany na całkiem nowych zasadach – zapowiedziało Ministerstwo Finansów. Zmiany przewidziano w projekcie noweli, która ma uszczelnić system poboru VAT. Nowe zasady będą dotyczyć zwrotu podatku w terminie 25-dniowym. Nowelizacja ograniczy stosowanie zwrotu różnicy podatku w przyspieszonym (25-dniowym) terminie. Taka procedura będzie możliwa jedynie w sytuacji, gdy:
– wynikające z faktur należności zostaną zapłacone za pomocą rachunku bankowego podatnika, a podatnik przedstawi dokumenty potwierdzające zapłatę;
– całkowita kwota należności wynikających z pozostałych faktur nie przekracza 15 tys. zł;
– dany podatnik przez kolejne dwa poprzednie lata był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, składał deklaracje i w terminie rozliczał podatki.

6. Obowiązek dokonywania płatności między przedsiębiorstwami za pośrednictwem rachunku bankowego będzie sankcjonowany w podatku dochodowym – wynika z projektu nowelizacji, który opublikowało Ministerstwo Finansów. Równocześnie limit wartości transakcji zostanie zmniejszony z 15 tys. euro do 15 tys. zł. Nowela wejdzie w życie z początkiem 2017 r.

7. Od 1 stycznia 2017 r. podatek CIT płacony przez małych przedsiębiorców zostanie obniżony z 19 do 15 proc. Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z nowymi regulacjami, niższa stawka podatku CIT obejmie tzw. małych podatników, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 1,2 mln euro. Rozwiązanie to będzie również dotyczyć podatników rozpoczynających działalność. Preferencyjną stawką podatku nie zostaną objęte podatkowe grupy kapitałowe. Projekt zawiera także przepisy, które uniemożliwią skorzystanie z preferencyjnej stawki podatkowej przedsiębiorcom, którzy np. podzielą firmę tylko po to, aby skorzystać z obniżonej stawki CIT.

8. Progi podatkowe bez zmian – stawka podatku PIT 18% do wielkości zarobków 85 528 zł w roku, od nadwyżki zapłacimy stawkę w wysokości 32%.

9. Składki ZUS na rok 2017: społeczna 810,51 zdrowotna (jeszcze nie znana) FP 62,50 (wzrost 5%), dla osób korzystających z pomniejszonej składki społeczna wyniesie 190,62

10. Zmiany w kwocie wolnej od podatku: osoby zarabiające 6600,- zł rocznie lub mniej nie zapłacą podatku dochodowego. Dla podatników zarabiających więcej niż 6600,- zł a mniej niż 11000,- zł rocznie, kwota wolna będzie stopniowo zmniejszać się do dzisiejszego poziomu tj. 3091,- zł. Podatnicy, którzy osiągają dochody z zakresu 11000,- zł a 85528,- zł rocznie będą opodatkowani na dotychczasowych zasadach, z kwotą wolną 3091,- zł. Powyżej dochodu 85528,- zł rocznie stopa kwoty wolnej ulegnie stopniowemu zmniejszeniu, zaś podatnicy zarabiający więcej niż 127000,- zł rocznie nie będą mieli kwoty wolnej od podatku.

11. Limit do VAT ulega podwyższeniu do 200 000,- zł. Oznacza to, że podatnicy o sprzedaży mniejszej mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

ODWROTNE OBCIĄŻENIE

Październik 17, 2016 12:32

Odwrotne obciążenie VAT …

Mechanizm odwrotnego obciążenia polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia podatku od towarów i usług z dostawcy na nabywcę dotyczy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług w sytuacji gdy:

– dostawca jest podatnikiem u którego sprzedaż nie korzysta z tzw. zwolnienia podmiotowego od podatku (art. 113 ust. 1 i 9 ustawy),
– nabywca – jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym,
– dostawa nie jest objęta zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122 ustawy (zwolnienia dla towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej z VAT oraz dla dostaw złota inwestycyjnego).

W przypadku transakcji, przedmiotem których są wyroby z kategorii elektroniki, takie jak: telefony komórkowe w tym smartfony, komputery przenośne, konsole do gier wideo i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem (z wyłączeniem części i akcesoriów) – mechanizm odwrotnego obciążenia ma zastosowanie dopiero w przypadku, gdy łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary – bez kwoty podatku – przekroczy 20 000 zł.

Sprzedawca …
Sprzedawca towarów objętych odwrotnym obciążeniem, zanim sprzeda je po cenie netto, obowiązany jest do:
1) sprawdzenia, czy sprzedawany towar znajduje się w wykazie 54 towarów wrażliwych, tj. czy ustawodawca umieścił go w załączniku nr 11 do ustawy o VAT z uwagi na walkę z szarą strefą,
2) sprawdzenia w bazie online (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl), czy nabywca ww. towaru jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.
Po zrealizowaniu sprzedaży musi natomiast:
3) wystawić nabywcy ww. towaru będącemu zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT fakturę na wartość netto sprzedawanego towaru, tj. bez stawki i kwoty podatku, ale z dopiskiem „odwrotne obciążenie”,
4) wpisać wartość netto sprzedawanego towaru do poz. 31 deklaracji VAT-7 w miesiącu sprzedaży tego towaru,
5) złożyć razem z deklaracją VAT-7 informację do urzędu skarbowego na druku VAT-27 na temat nazwy nabywcy sprzedawanego towaru, jego NIP oraz łącznej wartości wszystkich sprzedanych temu nabywcy towarów w danym miesiącu.

Kupujący …
Nabywca towarów objętych odwrotnym obciążeniem po otrzymaniu faktury z dopiskiem „odwrotne obciążenie” obowiązany jest do:
1) sprawdzenia, czy sprzedawany mu towar został wymieniony w załączniku nr 11 do ustawy o VAT,
2) wyliczenia należnego podatku od towarów i usług według stawki 23 proc. na odwrocie otrzymanej faktury lub na specjalnie dołączonym dokumencie wewnętrznym,
3) wpisania wartości netto kupowanego towaru do poz. 31 deklaracji VAT-7 oraz do poz. 32 tej deklaracji w miesiącu nabycia tego towaru – wartości należnego VAT według stawki 23 proc.
W przypadku nabycia komputerów przenośnych, komórek i konsol do gier ich nabywca musi sprawdzić łączną wartość nabycia tych towarów w ramach jednej umowy z jednym sprzedawcą. Jeśli limit zakupu tych towarów w ramach jednej umowy z jednym sprzedawcą przekracza 20 tys. zł netto, to powinien on otrzymać fakturę na wartość netto tych towarów z dopiskiem „odwrotne obciążenie”. W konsekwencji musi on obliczyć i wykazać w deklaracji VAT-7 należny VAT. Jeśli natomiast limit zakupu tych towarów nie przekracza w ramach jednej umowy z jednym sprzedawcą 20 tys. zł netto, to nabywca powinien otrzymać zwykłą fakturę na wartość brutto nabywanych towarów, tj. ze stawką 23 proc. VAT.

Nowy wykaz towarów z zał. nr 11 do ustawy o VAT, w przypadku dostaw
których podatnikiem na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy jest nabywca

PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów)

1 24.10.12.0 Żelazostopy
2 24.10.14.0 Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali
3 24.10.31.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
4 24.10.32.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej 5 24.10.35.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali
stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
6 24.10.36.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej 7 24.10.41.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
8 24.10.43.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali
stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
9 24.10.51.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane,
powlekane lub pokrywane
10 24.10.52.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej,
platerowane, powlekane lub pokrywane
11 24.10.61.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
12 24.10.62.0 Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, cią-
gnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
13 24.10.65.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali
stopowej
14 24.10.66.0 Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco
walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały
skręcone
15 24.10.71.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione
na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej
16 24.10.73.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione
na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej
17 24.31.10.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej
18 24.31.20.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali
stopowej
19 24.32.10.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane 20 24.32.20.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane 21 24.33.11.0 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej Od 1 lipca 2015 r. 21a 24.33.20.0 Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej 22 24.34.11.0 Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej Od 1 lipca 2015 r. 22a ex 24.41.20.0 Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku – wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 22b 22b bez względu na symbol 22c ex 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wy- łącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 22d 24.42.11.0 Aluminium nieobrobione plastycznie 22e 24.43.11.0 Ołów nieobrobiony plastycznie 22f 24.43.12.0 Cynk nieobrobiony plastycznie 22g 24.43.13.0 Cyna nieobrobiona plastycznie 23 24.44.12.0 Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej 24 24.44.13.0 Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi 25 24.44.21.0 Proszki i płatki z miedzi i jej stopów 26 24.44.22.0 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów 27 24.44.23.0 Druty z miedzi i jej stopów 27a 24.45.11.0 Nikiel nieobrobiony plastycznie 28 ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych Od 1 lipca 2015 r. 28a ex 26.20.11.0 Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie <= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne – wyłącznie komputery przenośne, takie jak: tablety, notebooki, laptopy 28b ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony 28c ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów Uwaga! W przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy VAT rozliczy sprzedawca, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza 20 000 zł. Za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się transakcję obejmującą: n umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów wymienionych w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy lub n więcej niż jedną umowę, jeżeli okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie towarami wymienionymi w poz. 28a–28c załącznika nr 11 do ustawy. 28d ex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie 325 tysięcznych lub większej, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym 29 38.11.49.0 Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające 30 38.11.51.0 Odpady szklane 31 38.11.52.0 Odpady z papieru i tektury 32 38.11.54.0 Pozostałe odpady gumowe 33 38.11.55.0 Odpady z tworzyw sztucznych 34 38.11.58.0 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal 35 38.12.26.0 Niebezpieczne odpady zawierające metal 36 38.12.27 Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne 37 38.32.2 Surowce wtórne metalowe 38 38.32.31.0 Surowce wtórne ze szkła 39 38.32.32.0 Surowce wtórne z papieru i tektury 40 38.32.33.0 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych 41 38.32.34.0 Surowce wtórne z gumy Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 7, ust. 1c, ust. 1d, zał.

Spółka komandytowa z udziałem spółki z o.o.

Luty 5, 2016 8:59

Spółka komandytowa z udziałem spółki z o.o.

W praktyce obrotu gospodarczego, w ostatnim czasie często można spotkać się ze specyficzną formą prowadzenia działalności gospodarczej, jaką jest spółka komandytowa, w której komplementariuszem, często jedynym, jest ustanawiana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka komandytowa jest jedną ze spółek osobowych, której cechą charakterystyczną jest występowanie w niej dwóch rodzajów wspólników: komplementariusza i komandytariusza. Podstawowym elementem różnicującym obydwu wspólników jest odmienny zakres ich odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Tematykę odpowiedzialności wspólników spółki komandytowej omówiliśmy już w publikacji kancelarii pt. ABC Prawa – Odpowiedzialność wspólników spółki komandytowej.

Warto jednak przypomnieć, że w przypadku spółki komandytowej, nieograniczoną odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki całym majątkiem ponosi solidarnie ze spółką komplementariusz. Natomiast odpowiedzialność komandytariusza ogranicza się do konkretnej wartości wynikającej z umowy spółki i wniesionego wkładu.

Taka konstrukcja spółki komandytowej, opierająca się na dwóch rodzajach wspólników, pozwala na szczególnie korzystny rozkład ryzyka prowadzenia działalności, w przypadku gdy w skład komplementariuszy spółki komandytowej powołamy podmioty działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przypisana komplementariuszowi odpowiedzialność całym jego majątkiem jest bez wątpienia niezwykle ryzykowna dla osoby fizycznej, która w takim układzie musiałaby odpowiadać całym dorobkiem swojego życia. Natomiast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością charakteryzuje się tym, że jej wspólnicy nie odpowiadają za długi spółki, ponieważ to spółka ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje zobowiązania. W rezultacie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca jako komplementariusz będzie odpowiadała za zobowiązania spółki komandytowej tylko do wysokości swojego majątku. Biorąc pod uwagę, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym zadaniem jest pełnienie funkcji komplementariusza w spółce komandytowej nie musi posiadać istotnego majątku, zaś minimalny, wymagany przepisami kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi zaledwie 5000 zł, omawiana konstrukcja stwarza możliwość istotnego ograniczenia ryzyka odpowiedzialności za zobowiązania spółki komandytowej.

Prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej pozwala także na elastyczne ustalenie poziomu udziału poszczególnych wspólników w zyskach. Umowa spółki może bowiem swobodnie określać udział w zysku poszczególnych wspólników, w szczególności nie jest konieczne uzależnianie wysokości udziału w zysku od wysokości wniesionego wkładu itp. Inaczej niż w spółkach kapitałowych, w spółce komandytowej nie ma także ścisłych warunków dotyczących wypłaty zysku, w tym także zaliczek na poczet zysku, można zatem elastycznie ukształtować te kwestie.

Warto zaznaczyć, że konstrukcja spółki komandytowej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariuszem, na dzień dzisiejszy jest atrakcyjna przede wszystkim z punktu widzenia podatkowego. Spółka komandytowa jako spółka osobowa, nie jest bowiem podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Opodatkowaniu podlegają tylko dochody wspólników osiągnięte z zysku spółki. Inaczej jest w spółkach kapitałowych, w których podatek od wypracowanego zysku płaci najpierw sama spółka, a następnie wspólnik opodatkowuje swój udział w zyskach. Należy jednak zaznaczyć, że obecnie planowane jest objęcie podatkiem od osób prawnych również spółek komandytowych (choć oczywiście nie jest pewne, czy tego rodzaju zmiany legislacyjne wejdą w życie). Wprowadzenie do spółki komandytowej wspólnika będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się także z pewnymi udogodnieniami w zakresie zarządzania spółką. Zasadą rządzącą spółkami osobowymi (do których należy spółka komandytowa) jest bowiem prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja przez samych wspólników, z wyłączeniem udziału osób trzecich. Wspólnikiem odpowiedzialnym za prowadzenie spraw spółki komandytowej oraz jej reprezentację jest komplementariusz – jeśli komplementariuszem jest osoba fizyczna musi ona zasadniczo wykonywać swoje obowiązki osobiście. Natomiast w przypadku spółek kapitałowych (do których należy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja należy do powołanych w tym celu organów, przede wszystkim do zarządu. Do zarządu można zaś powoływać także osoby spoza grona wspólników. Kiedy zatem funkcję komplementariusza spółki komandytowej powierzymy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, pośrednio uzyskamy de facto możliwość powierzenia zarządzania spółką komandytową osobom niebędącym jej wspólnikami, tzn. zarządowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej komplementariuszem. Takie rozwiązanie umożliwia natomiast zaangażowanie w prowadzenie spraw spółki profesjonalistów, co może stanowić dużą korzyść dla interesów spółki.

Podsumowując, warto podkreślić, że spółka komandytowa z udziałem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest z pewnością ciekawą i atrakcyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzenie w struktury spółki osobowej wspólnika będącego spółką kapitałową pozwala na połączenie w jednym organizmie wielu zalet tych dwóch rodzajów spółek. W obowiązującym na dzień dzisiejszy stanie prawnym, największą korzyścią płynącą z takiej konstrukcji jest możliwość ograniczenia odpowiedzialności tak jak w spółkach kapitałowych, przy jednoczesnym braku objęcia spółki podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Szkolenie BHP

Wrzesień 30, 2015 10:12

Witam
Informujemy, że Biuro „Kontrahent” organizuje szkolenie BHP przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz dla osób pracujących na długoterminowych umowach zleceniach. Termin szkolenia to 22 październik 2015. Lokalizacja będzie podana jak ustalimy ilość chętnych. Przypominamy wszystkim przedsiębiorcom że dokument o przejściu takiego szkolenia jest obowiązkowy w dokumentacji pracowniczej.
Koszt szkolenia to 50,- zł za osobę.

Zgłoszenia chętnych prosimy przesyłać mailem. Potrzebujemy: imię i nazwisko, miejsce i data urodzenia, adres.

 

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszym biurem:

Biuro Usług i Handlu „Kontrahent” s.c.

31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 4

tel. 12 4162262, kom. 880540034, email: kontrahent@op.pl

 

bhp