Faktura RR

Czy można odliczyć VAT z faktury RR, jeśli zapłata nastąpiła w gotówce?

Niestety nie możemy obniżyć podatku należnego o VAT wynikający z faktury RR. Należność za zakupione towary została bowiem uregulowana gotówką, a nie przelewem na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego. Zryczałtowany VAT z faktury RR nabywca towarów rolnych może odliczyć jedynie wtedy, gdy opłaca te faktury przelewem. Podatek wynikający z takiej faktury stanowi jednak koszt uzyskania przychodów. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE
Z tytułowego pytania wynika, że podatnik zakupił u rolnika ryczałtowego produkty rolne. Zapłacił za nie gotówką w dniu zakupu, który jednocześnie okazał się dniem dostawy.
Aby nabywca produktów rolnych mógł odliczyć VAT, musi spełnić kilka warunków określonych w ustawie.
Kto wystawia fakturę RR.
Rolnik ryczałtowy, w zakresie prowadzonej działalności rolniczej, dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku:
• wystawiania faktur,
• prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług;
• składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej;
• dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie VAT.

Zobowiązanym do wystawienia faktury jest nabywca produktów rolnych (art. 116 ust. 1 ustawy o VAT).
Nabywca musi być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Nabywając produkty rolne od rolnika ryczałtowego, wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury jest przekazywany dostawcy.

Warunki uzyskania zwrotu VAT.
Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika VAT, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych środków produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych. Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku w roku 2013 wynosi 7% (w 2014 ma być 6,5%) kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego. Podatek naliczony podlega rozliczeniu w deklaracji za miesiąc, w którym dokonano zapłaty.

Podatnik musi jednak spełnić dodatkowo trzy warunki:
1) nabycie produktów rolnych jest związane z dostawą opodatkowaną;
2) zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego nie później niż 14. dnia, licząc od dnia zakupu, z wyjątkiem przypadku, gdy rolnik zawarł umowę z podmiotem nabywającym produkty rolne określającą dłuższy termin płatności;
3) w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie tych produktów albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty (art. 116 ust. 6 ustawy o VAT).

W drugim warunku ustawodawca ewidentnie wskazuje, że podatnik powinien dokonać zapłaty należności nie później niż 14 dnia, licząc od dnia zakupu, na rachunek bankowy rolnika. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana.

WAŻNE!
Datą dokonania zapłaty przez nabywcę produktów rolnych jest data wydania dyspozycji bankowej przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana.

WAŻNE!
Nieodliczony podatek naliczony wynikający z faktury VAT RR stanowi koszt uzyskania przychodów. Wynika to z przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Prawa i obowiązki rolnika

Polski ustawodawca, mając na względzie ułatwienie prowadzenia działalności rolnej przez drobnych wytwórców, wprowadził na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług oddzielną grupę podatników, zwaną rolnikami ryczałtowymi. Niestety nie po raz pierwszy zamiary legislatora nie poszły w parze z jakością oraz przejrzystością przepisów prawnych.
Stąd w praktyce obrotu gospodarczego pojawiają się liczne problemy związane z rozliczaniem podatku VAT przez kontrahentów rolników ryczałtowych, jak i przez samych rolników.

Podatnicy, którzy korzystają ze statusu rolników ryczałtowych, sprzedający produkty rolne pochodzące z własnej produkcji rolnej oraz świadczący usługi w zakresie rolnictwa, są zwolnieni z szeregu obowiązków dotyczących ogółu podatników VAT. Nie dotyczą ich bowiem następujące obowiązki:
wystawiania faktur VAT dokumentujących dokonaną sprzedaż,
prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług,
składania w deklaracji podatkowych rozliczających podatek VAT,
dokonania zgłoszenia rejestracyjnego celem wpisania do rejestru czynnych podatników VAT.
Jak wspomniano powyżej rolnicy ryczałtowi, sprzedający produkty rolne pochodzące z własnej produkcji oraz świadczący usługi rolnicze korzystają ze zwolnienia od podatku VAT. Należy jednak wskazać, że wykonywanie czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem VAT nie pozostaje bez wpływu na możliwość odliczenia przez podatnika podatku naliczonego. Bowiem w myśl normy wyrażonej w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Tym samym wykonywanie czynności nieopodatkowanych (również zwolnionych z opodatkowania) czyni niemożliwym, a wręcz niedopuszczalnym odliczenie podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług z nimi związanych.

Jednak ustawodawca z uwagi na interes tej dosyć licznej grupy podatników ustanowił
szczególną procedurę odnoszącą się do dostaw produktów rolnych oraz świadczenia usług rolniczych wykonywanych przez rolników ryczałtowych. Dzięki tej procedurze, określonej w art. 115 – 117 ustawy o VAT, rolnik ryczałtowy korzystając ze zwolnienia od podatku VAT nabywa równocześnie prawo do zryczałtowanego zwrotu podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług niezbędnych dla produkcji. Zwrot ten dokonywany jest jednak nie przez organy podatkowe, lecz przez nabywców produktów rolnych. Kwota zwrotu wyliczana jest jako ryczałt i na mocy art. 115 ust. 2 ustawy o VAT stanowi 6% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych, pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

W praktyce zryczałtowany zwrot podatku polega na tym, że podatnik VAT nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego dolicza do ceny nabywanego produktu lub usługi 6 % tej ceny i tak ustaloną kwotę obowiązany jest zapłacić rolnikowi. Tym samym doliczenie 6% do ceny produktu rolnego stanowi „zryczałtowany zwrot podatku”, który jest natomiast częściowym zwrotem kosztów związanych z nabywaniem przez rolników niektórych środków produkcji na potrzeby rolnictwa.

Zryczałtowany zwrot podatku VAT wykazywany jest w fakturach VAT RR wystawianych przez nabywców produktów rolnych. Oryginał faktury otrzymuje dostawca (rolnik ryczałtowy), zaś jego kopia zatrzymywana jest przez nabywcę. Do uzyskania zryczałtowanego zwrotu podatku rolnik ryczałtowy nie musi udowadniać, że wcześniej dokonywał jakichkolwiek opodatkowanych zakupów związanych z produkcją rolną, wystarczające jest dokonanie sprzedaży produktów rolnych lub świadczenie usług kontrahentowi, który jest zarejestrowanym i rozliczającym VAT podatnikiem tego podatku. W celu uzyskania od nabywcy zryczałtowanego zwrotu podatku rolnik ryczałtowy powinien jedynie udostępnić wystawiającemu fakturę VAT swoje dane osobiste (potwierdzone dowodem tożsamości), czytelnie podpisać fakturę VAT RR, zawierającą m.in. oświadczenie, że jest on rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od VAT oraz posiadać rachunek bankowy, na który nabywca dokona przekazania zryczałtowanego zwrotu podatku.

Warto dodać, że w przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze oświadczenie o posiadaniu przez rolnika statusu rolnika ryczałtowego, może być złożone raz w okresie obowiązywania umowy. Oświadczenie to sporządza się jako osobny dokument, który powinien zawierać dane osobowe nabywcy i dostawcy towaru oraz datę zawarcia i określenie przedmiotu umowy, datę sporządzenia tego dokumentu oraz czytelny podpis składającego oświadczenie. Dokument ten sporządza się w dwóch egzemplarzach, natomiast oryginał jest przekazywany nabywcy.

Zapraszamy do skorzystania z oferty naszego biura:
przygotowujemy wniosek, kompletujemy załączniki, po podpisaniu pełnomocnictwa dostarczamy dokumenty do odpowiedniego oddział ZUS
zadzwoń tel. 880 54 00 34  lub napisz  kontrahent@op.pl

Ponadto obowiązkiem rolnika ryczałtowego jest przechowywanie oryginału wystawionej przez nabywcę faktury VAT RR do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku VAT, który obecnie wynosi 5 lat.