Limit Faktury Gotówkowej

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wskazuje ( art.22 ust. 1 ), że:

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 złotych przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Zatem trzeba spełnić łącznie wskazane wyżej dwa warunki, by powstał obowiązek dokonywania lub przyjmowania płatności poprzez rachunek bankowy. Użyte przez ustawodawcę określenie: jednorazowa wartość transakcji bez względu na liczbę wynikających z niej płatności oznacza, że nie ma znaczenia to, na ile faktur rozbijemy jedną transakcję.

Wszelkie wątpliwości zgłaszaj do swojego księgowego.